INDUCTION & COMPLIANCE MADE EASY

Articles

what does osha stand for?
Armenian

What does OSHA stand for? – Armenian

OSHA: Խորը Տեսություն“OSHA” աբրեվիատուրան նշանակում է “Occupational Safety and Health Administration”. Ստեղծվել է 1970 թվականին ԱՄՆ Կոնգրեսի կողմից, OSHA-ի հիմնական

Read More »
Osha meaning
Armenian

OSHA meaning – Armenian

Ի՞՞՞նչ է OSHA։ Ստեղծվել է 1970 թվականին Սանառական անվտանգության և Առողջապահության օրենսդրության համար, OSHA-ի միսիան էր “երաշխավորել աշխատող տղամարդկանց և

Read More »
Online Safety Inductions for newly induct
Armenian

Why do I need to induct new employees? – Armenian

Նոր աշխատողների անվտանգության ներառում Անկախ ձեր բիզնեսի կամ աշխատանքի տեսակից, ներառումը է կրճատ ուղեցույցի անվտանգության հատվածը, որը նոր աշխատողներին ներկայացնում

Read More »
customer service

ONLINE DEMO

We’re committed to your privacy. Induct For Work uses the information you provide to us to contact you about our relevant content, products, and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For more information, check out our Privacy Policy.